Πολιτική Καταπολέμησης Διακρίσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΊΤΛΟ «ANEL Α.Ε.»

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ως σκοπός της παρούσας πολιτικής ορίζεται από την ΑΝΕL A.E. όχι μόνο η καταπολέμηση αλλά  και η πρόληψη κάθε είδους διάκρισης βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών, ιδιαιτεροτήτων και επιλογών καθώς και κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης κατά τη διάρκεια και στα πλαίσια της παρεχόμενης προς την ANEL A.E. εργασίας οποιασδήποτε μορφής (εξαρτημένης ή μη), έργου ή έστω παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του αν απλώς οι παραπάνω διάκριση και  μορφές (βίας και παρενόχλησης) συνδέονται με τις εν λόγω εργασίες, έργα και υπηρεσίες ή αν προκύπτουν από αυτές.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα ισχύει και εφαρμόζεται χωρίς περιορισμούς για τα στα εξής πρόσωπα: Το Σύμβουλο Διαχειριστή, τα διευθυντικά στελέχη  καθώς και άπαντες τους/τις  εργαζόμενους/ες με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, όπως επίσης και όσους παρέχουν προς την ANEL A.E. (άλλως ΕΤΑΙΡΙΑ) υπηρεσίες με συμβάσεις εμμίσθου εντολής, έργου,  ανεξαρτήτων υπηρεσιών, τέλος δε τους/τις ασκούμενους/ες πρακτικώς και τους/τις μαθητευόμενους/ες.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο ANEL A.E. (ΕΤΑΙΡΙΑ) δεσμεύεται ρητά και απερίφραστα ότι επ’ουδενί δεν επιτρέπει διακρίσεις, βία και παρενοχλήσεις στο χώρο της εργασίας και γι’αυτό, σκοπώντας στη ριζική εξάλειψη των ανωτέρω (διακρίσεις, βία και παρενοχλήσεις) καταδικαστέων συμπεριφορών, είναι δεδομένη η στάση της να τις αντιμετωπίζει με τρόπο ώστε στον εργασιακό χώρο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ να ισχύει πάντα, ως απαρέγκλιτος κανόνας, ο σεβασμός όλων στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια εν γένει, ειδικότερα δε  ο σεβασμός απ’όλους προς καθ’ένα και κάθε μία ξεχωριστά από τα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας και εν τέλει η μη αποδοχή συμπεριφορών που αποτελούν διάκριση με βάση τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις επιλογές των παραπάνω προσώπων ή κάθε μορφής (λεκτική, ψυχολογική, σωματική κλπ βία ή ανάλογης μορφής) παρενόχληση.

Στα πλαίσια της παραπάνω δέσμευσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει απερίφραστα ότι δεν επιτρέπει και σε κάθε περίπτωση απαγορεύει κάθε μορφής διάκριση, βία και παρενόχληση, που θα μπορούσαν να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, χωρίς η παρακάτω επεξήγηση να είναι εξαντλητική, η ΕΤΑΙΡΙΑ απαγορεύει κατηγορηματικά τα υπονοούμενα, τις κοροϊδίες, τα αισχρά αστεία ή σχόλια, τα σεξουαλικά ή ρατσιστικά αστεία ή σχόλια, τη χρήση προσβλητικής γλώσσας, τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου, τα οποία είναι ευνόητο ότι σε κάθε περίπτωση προκαλούν ντροπή ή αμηχανία. Επίσης απαγορεύει  την  ηλεκτρονική ή φυσική παρακολούθηση, την φραστική – λεκτική επίθεση, την αποστολή τηλεφωνικών ή/και άλλων ηλεκτρονικών γραπτών ή/και φωνητικών  μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και όσα αναρτώνται, γίνονται αποδεκτά ή/και διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και αποστολή επιστολών ή κάθε άλλου πρόσφορου είδους,  τα οποία (μηνύματα, αναρτήσεις κ.λ.π.) περιέχουν κάθε είδους ευθύ ή  κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας υπονοούμενο σεξουαλικό ή/και ρατσιστικό περιεχόμενο. Ομοίως απαγορεύει τις απειλές, ύβρεις και υβριστικά σχόλια που μπορεί να εκφέρονται δημοσίως ή κατ’ ιδίαν, την υποτίμηση των ικανοτήτων του άλλου, είτε κατ’ ιδίαν είτε μπροστά σε άλλους, την άσκηση επίμονης ή αδικαιολόγητης κριτικής, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και εν γένει την  επιβολή (ψυχολογική, λεκτική ή/και σωματική ακόμη και με χειρονομίες) σε κάποιο άλλο άτομο, τις προσβλητικές ή/και επίμονες ερωτήσεις που αφορούν την ηλικία, το σωματικό βάρος, την οικογενειακή κατάσταση κάποιου, την προσωπική του ζωή, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις και ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις, καθώς και παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με τη φυλή ή/και την εθνικότητά του, τις πολιτισμικές του καταβολές και τη θρησκεία του ή το εν γένει θρησκευτικό του συναίσθημα. Επίσης απαγορεύει τις σεξουαλικές χειρονομίες ή/και  τις επίμονες προτάσεις για ραντεβού ή απειλές, τα υπονοούμενα ή/και τις ευθείες αναφορές περί του ότι οι σεξουαλικές χάρες και συμπεριφορές κάποιου μπορούν να προωθήσουν την καριέρα του καθώς και το αντίστροφο (ότι δηλαδή η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική του πορεία), τις αγενείς χειρονομίες, τα αγγίγματα και κάθε είδους ανεπιθύμητη σωματική επαφή. Επίσης απαγορεύει τη διάδοση κακόβουλων σχολίων ή/και την  προσβολή κάποιου κυρίως με βάση κρίσεις και σχόλια για την ηλικία, το σωματικό βάρος, το φύλο, το είδος γάμου,  την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, την οποιαδήποτε αναπηρία, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή τα πιστεύω του. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει ότι διερευνά και διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, αρχή, για την διερεύνηση κάθε τέτοιου περιστατικού. Σε τυχόν περίπτωση που οποιοσδήποτε από τα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας προβεί σε συμπεριφορές και ενέργειες που απαγορεύονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο, η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει ότι θα λαμβάνονται κάθε φορά και κατά περίπτωση τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό. Για το σκοπό αυτό η ΕΤΑΡΙΑ δηλώνει ότι σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα έχει εγκαθιδρύσει διαδικασία για την παραλαβή σχετικών αναφορών και τη διαχείριση και διερεύνησή τους. Επίσης εγκαθιδρύει μηχανισμό ενημέρωσης των προσώπων του άρθρου 2 της παρούσας  τόσον ως προς τις αρχές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ που διέπουν τη μέριμνα, πρόληψη και την επίλυση ζητημάτων βίας και παρενόχλησης στην εργασία όσον και ως προς τη διαδικασία με βάση την οποία υλοποιούνται οι παραπάνω αρχές. Τέλος, η ΕΤΑΙΡΙΑ απαγορεύει ρητά σε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας ή και σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο που μπορεί να συνδέεται με αυτά  (τα πρόσωπα) να προβεί σε ενέργειες αντεκδίκησης εναντίον άλλου εργαζομένου ή τρίτου, που αντιτιθέμενος/η στη βία ή σε οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση, υποβάλλει καταγγελία, καταθέτει, βοηθά ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης περιστατικού.

4. ΜΕΤΡΑ

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οφείλουν να ενστερνίζονται και τηρούν την παρούσα πολιτική. Η εν λόγω πολιτική ισχύει τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που είναι κατάλληλοι και πρόσφοροι για τις εταιρικές συναντήσεις, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις, είτε στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ είτε εκτός, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά. Η ΕΤΑΙΡΙΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα (πχ. έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό κτλ). για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, διασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν την πολιτική και τις διαδικασίες της απέναντι στα περιστατικά βίας και παρενόχλησης και γνωρίζουν που μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση βίας ή παρενόχλησης. Η ΕΤΑΙΡΙΑ εκπαιδεύει τα στελέχη της ώστε να αναγνωρίζουν πότε υφίστανται συμπεριφορές και ενέργειες που αποτελούν απαγορευμένες διακρίσεις, βία και παρενόχληση στην εργασία. Επίσης εκπαιδεύει τα στελέχη της ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη στο προσωπικό και τους συνεργάτες της. Οίκοθεν νοείται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ ενθαρρύνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας να καταγγέλλουν τα περιστατικά διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, που υποπίπτουν στην αντίληψή τους. 

5. ΑΝΑΦΟΡΑ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Εάν οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας όπως επίσης και οποιοσδήποτε τρίτο που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ΕΤΑΙΡΙΑ θεωρεί ότι έχει υποστεί ή έχει γίνει αποδέκτης οποιουδήποτε είδους συμπεριφορά ή/και ενέργεια που περιγράφονται (όχι εξαντλητικά) στο άρθρο 3 της παρούσας  ή εάν έχει διαπιστώσει ότι μια ανάλογη ενέργεια ή/και συμπεριφορά λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον της εργασίας, οφείλει να αναφερθεί   εγγράφως στο Σύμβουλο Διαχειριστή και σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά αυτόν στον/στην  υπεύθυνο/η του καταστήματος ή μονάδας εργασίας όπου παρέχει την εργασία του – έργο -υπηρεσίες.  Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει κατηγορηματικά ότι προβαίνει σε εξέταση και εν γένει διαχείριση όλων των σχετικών αναφορών και καταγγελιών με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων προσώπων και  με απόλυτη εχεμύθεια, αμεροληψία και διακριτικότητα.  Τα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αναφορές θα ενημερώνονται για την παραλαβή της αναφοράς και ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της εξέτασης της αναφοράς τους. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα επικοινωνεί κάθε φορά τα αποτελέσματα της έρευνας μόλις αυτό είναι πρακτικά εφικτό και κατάλληλο. Οι καταγγελίες για συμπεριφορές που αποτελούν παράβαση αυτής της πολιτικής, θα γίνονται δεκτές γραπτώς, επώνυμα ή ανώνυμα, και θα διερευνώνται άμεσα και διεξοδικά.

Για τη διατήρηση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και της ακεραιότητας των ερευνών, η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί, μεταξύ άλλων, να μετακινεί εργαζομένους ή να τροποποιεί το ωράριο εργασίας τους, εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μερική ή ολική πρόσβαση σε κτίρια ή/και εγκαταστάσεις μπορεί να μην επιτρέπεται. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας δείξει ότι έλαβε χώρα περιστατικό διακριτικής μεταχείρισης, βίας ή παρενόχλησης ή αντεκδίκησης,  Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα προβαίνει εις βάρος του παραβάτη στις κατάλληλες διορθωτικές, πειθαρχικές ή/και άλλες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν: (α) πειθαρχικές κυρώσεις, (β) αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής της εργασίας, (γ) καταγγελία σύμβασης εργασίας ή σύμβασης συνεργασίας, (δ) δικαστικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται, ο παραβάτης ενδέχεται να υπέχει και ποινικής ή αστικής φύσεως ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και θα παρέχει εφόσον της ζητηθεί σχετικές πληροφορίες.

Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το Ν. 4808/2021 και εφαρμόζεται παράλληλα με την κείμενη γενική νομοθεσία για την προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά του σε επίπεδο αστικής και ποινικής νομοθεσίας, αλλά και τα δικαιώματα υποβολής Καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας Ελεγκτικής Αρχής.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ, λαμβάνει στο μέτρο των δυνατοτήτων της κάθε πρόσφορο μέτρο και προβαίνει σε κάθε εύλογη προσαρμογή των συνθηκών εργασίας για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

6. ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες θα θεωρούνται απαράδεκτες και θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

7. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση ή την ερμηνεία αυτής της πολιτικής, θα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στο Σύμβουλο – Διαχειριστή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ήτοι στον κ. Χαράλαμπο Χριστοφορίδη. Σε περίπτωση που επέλθει μεταβολή στο πρόσωπο του Εταίρου Διαχειριστή, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα ενημερώσει εγκαίρως  και προσηκόντως όλα τα πρόσωπα που αφορά η παρούσα πολιτική και αναφέρονται στο άρθρο 2 αυτής (ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ).

Συντάχθηκε από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο ANEL A.E.  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Εταίρο Διαχειριστή αυτής κ. Χριστοφορίδη Χαράλαμπο


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12.9.2021
Για την ΑΝΕL Α.Ε.
Ο Σύμβουλος Διαχειριστής
Χαράλαμπος Χριστοφορίδης

Dare to be different

Γίνετε μέλος και επωφεληθείτε με εκπτώσεις και δώρα!

εσπα
Καλάθι